Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE, ÓVODA

HÁZIREND

KIVONAT

2013

  

A Házirend célja:

A Házirend a különböző jogszabályokban megfogalmazott jogok és kötelességek érvényesülésének helyi gyakorlatát határozza meg, biztosítva ezzel az óvodánk törvényes működését, az óvodai nevelésünk zavartalan működését.

A Házirend személyi hatálya:

A Szihalmi Egységes Óvoda- Bölcsőde, Óvoda alkalmazotti körére, az óvodába felvett gyermekekre és a gyermekek törvényes képviselőiként jogaikat gyakorló, kötelezettségeiket teljesítő szülőkre, gondviselőkre, hozzátartozókra.

A Házirend időbeli hatálya

A házirendben előírtakat az óvoda egész területén, az óvodába való belépéstől az óvoda elhagyásáig terjedő időben, valamint az óvodán kívül tartott programok ideje alatt be kell tartani.

Óvodai- bölcsődei nevelésünk célja

Intézményünk nevelő intézmény, s mint ilyen a gyermeki személyiség kibontakoztatására, nevelésére és fejlesztésére törekszik. A gyermekek fejlődését tudatosan tervezett és szervezett nevelési helyzetek megteremtésével tesszük lehetővé, segítjük elő.

Nevelési alapelveink között meghatározó: a gyermeki jogok és személyiség tisztelete, elfogadása, szeretete és megbecsülése, mely a gyermekek egyéni képességeinek kibontakoztatását jelenti.

Beszoktatás, befogadás

Intézményünkben biztosítjuk minden gyermeknek, hogy a szülő jelenlétében ismerkedjen meg óvónőivel, a gondozónővel és a gyermekekkel. Előre sem a szülő, sem a gondozónő, óvónő nem tudja megmondani, hogy milyen érzelmi megnyilvánulásai lesznek a gyermeknek az új közösségben, hogyan viseli az anyától való elválást. Ezért türelemre, alapos egyeztetésekre van szükség a szülőknek és az intézményben dolgozóknak egyaránt.

Az intézmény napirendje

Az időpontok rugalmasak, csoportonként 10-15 perces eltérések lehetségesek, illetve az évszakhoz, időjáráshoz igazodva változhatnak.

6- Folyamatos érkezés, játék, közben folyamatos reggeli

815-915-ig, utána kezdeményezések, kötelező foglalkozások, egyéni fejlesztések. Fogápolás a bölcsődéseknek.

Játék az udvaron.

10- A bölcsődéseknek tízórai

Udvari játék, séta.

11, 30- Udvarról való folyamatos bejövetel, készülődés az ebédhez.

12 - 13 Ebéd, mosdó használat, fogmosás, készülődés a lefekvéshez, mese, pihenés.

14 –15,30 Folyamatos ébredés, uzsonna, játék.

16, 30-ig Hazamenetel

Az intézmény hagyományai

 • A gyermekek születésnapját, névnapját megünnepeljük a csoportokban.

 • Minden év augusztus elején Baba-Mama napot tartunk, amelyen az új gyermekek, s szüleik ismerkedhetnek az intézménnyel, azok dolgozóival. A kisgyermek kiválaszthatja bölcsődés, ovis jelét. Emellett sokat játszunk, beszélgetünk, bábelőadást nézhetünk együtt, amelyben az óvodapedagógusok, a gondozónő szerepelnek.

 • Évente három családi sportnapot tartunk.

 • Októberben köszöntjük az Idősek Klubjának tagjait.

 • December elején várjuk a Télapót.

 • Karácsonyi ünnepséget rendezünk az Idősek Klubjával együtt.

 • Februárban farsangi bált rendezünk, kiszebábot égetünk, várjuk a tavaszt.

 • Március 15-én emlékezünk a hősökre, tiszteletünk jeleként virágot helyezünk el a nagycsoportosokkal a Petőfi emléktáblánál.

 • ZÖLD HETEK rendezvénysorozat.

 • Gyermeknapot tartunk

 • Az évzáró ünnepségen elbúcsúztatjuk az iskolába menő gyerekeket.

Az óvoda működési rendje:

- Óvodai életünk minden év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart.

- A nyári életrend június 1-től, augusztus 31-ig tart. A zárások idejéről minden év február 15-ig értesítjük a szülőket.

- Nyitva tartási idő: naponta 6 - 16,30

- Az óvoda nyitva tartása alatt kisgyermeknevelő (bölcsőde) óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel, illetve dajka segíti a mindennapi munkát.

- Nevelés nélküli munkanapok: nevelési értekezletek, szakmai tapasztalatcserék, egyéb szervezeti továbbképzések miatt, tanévenként maximum 5 nevelés nélküli munkanapot tarthat az intézmény. Ilyenkor az óvoda, bölcsőde zárva tart, gyermekeket nem fogadunk. Napközbeni ellátásukról, ha igény van rá, felügyeletet biztosítunk. A szülőket az esedékes nevelés nélküli munkanap előtt 7 nappal tájékoztatjuk az óvoda honlapján lévő aktuális információknál, illetve a csoportok üzenő tábláin.

Az iskolai őszi, téli és tavaszi szünetek, illetve nagyobb hiányzások esetén a nevelési év közben az óvodai élet zavartalan működését biztosítva, de az ésszerűség és takarékosság jegyében írásban felmérjük a várható létszámot. Amennyiben a gyermekek létszáma csoportonként indokolja, élünk a csoportok összevonásának lehetőségével, ügyelet biztosításával. Rendkívüli esetben (pl. pedagógushiányzás) csoportösszevonást a törvényes létszámkeret betartásával és a nevelőtestület véleményének figyelembevételével az intézményvezető rendelhet el.

A csoport szervezés szabályai:

Intézményünkben három vegyes életkorú csoport működik. A gyermekek csoportba sorolásáról – a szülők és a pedagógusok véleményének figyelembevételével – az intézményvezető dönt. Az ötbölcsődés korú gyermek a Margaréta csoportba, az egységes óvoda-bölcsődébe kerül felvételre.

Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha:

 • a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján (ebben az esetben a gyermek kimaradását a szülőnek be kell jelentenie jelezve, hogy gyermeke melyik óvodába távozik),

 • a jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő kimaradására,

 • c) a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján.

 • d) Megszűnik az óvodai elhelyezés – a köznevelési törvényben foglaltak kivételével –, ha a gyermek az óvodából igazolatlanul tíznél több napot van távol, feltéve, hogy az óvoda a szülőt legalább kettő alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire.

A gyermek óvodai jogviszonyának megszűnéséről az óvodaírásban értesíti a gyermek állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzatot.

A távolmaradás igazolása

Kérjük a szülőket, hogy gyermekük bármilyen távol maradását szíveskedjenek bejelenteni.

 1. Beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja az óvodát.

 2. Ha az óvodapedagógus, gondozónő megítélése szerint a gyermek beteg, lehetőség szerint gondoskodik a többi gyermektől való elkülönítéséről, és a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek szüleit.

 3. Azt, hogy a gyermek ismét egészséges és látogathatja a nevelési intézményt, orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időszakát is.

 4. Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell.

 5. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha

  • a szülő előzetesen bejelentette az óvónőnek, hogy gyermekét nem viszi el az óvodába, bölcsődébe

  • a gyermek beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja,

  • a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni.

Az igazolatlan mulasztás következményeinek meghatározása

 • Ha a távolmaradást a szülő nem igazolja, a mulasztás igazolatlan.

 • Ha a gyermek tankötelesként vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben tíz napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője – a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 20/2012 Emmi rendelet 51§ foglaltakkal összhangban – értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt és a gyermekjóléti szolgálatot.

 • Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, továbbá a gyermek érdekeit szolgáló feladatokat.

 • Ha a gyermek szülője óvodáztatási támogatásra jogosult,

  • a gyermeknek egy óvodai nyitvatartási napon legalább hat órát az óvodában kell tartózkodnia,

  • az óvoda vezetője

 • az első igazolatlan nap után írásban tájékoztatja a szülőt a mulasztás következményeiről,

 • a kifizetés esedékességét megelőzően – a jegyző által meghatározott időpontban – tájékoztatja a jegyzőt azoknak a napoknak a számáról, amelyről a gyermek igazoltan és igazolatlanul az óvodából mulasztott, feltéve, hogy a január–június, illetve a július–december időszakokban a mulasztott napok száma együttesen meghaladja az óvodai nevelési napok huszonöt százalékát, illetve arról, hogy a mulasztott napok száma nem érte el a fenti mértéket,

 • értesíti a jegyzőt, ha a gyermek óvodai elhelyezése megszűnik.

A gyermekek érkezésének és távozásának rendje

A gyermekeknek a nyitás kezdetétől folyamatosan, de lehetőség szerint a csoportok heti és napirendének zavartalansága, valamint nevelőmunkánk eredményessége érdekében 8 óráig érkezzenek be saját csoportjaikba.

A szülők gyermekeiket a nyitvatartási idő alatt kivételes esetben bármikor behozhatják és hazavihetik.

Kérjük a következők betartását:

 • Gyermekeiket minden esetben kísérjék be az óvodába és adják át az óvodapedagógusnak, kisgyermeknevelőnek, távozáskor pedig szintén az óvodapedagógustól, kisgyermeknevelőtől kérjék ki.

 • Az óvoda kapuján vagy bejárati ajtaján gyermekeiket egyedül ne engedjék be és ki sem.

 • A gyermeket az óvodából a szülő, illetve csak az általa megbízott személyek kérhetik ki. A megbízásról a szülő, illetve az általa megbízott személy köteles az óvónőket értesíteni.

 • A szülő írásos engedélye szükséges ahhoz, hogy az óvodapedagógusok a gyermeket testvérrel vagy számukra idegennel haza engedjék. Az írásos engedélyt a szülőnek kell átadni az óvónőnek, kisgyermeknevelőnek.

 • Válás esetén a bírósági vagy gyámhivatali hatósági határozatban foglaltak szerint köteles az óvoda a gyermeket kiadni. Határozat hiányában az óvoda köteles mindkét szülő számára a szülői jogoknak megfelelően eljárni.

 • Az óvoda zárása után az intézményben maradt kisgyermek szüleit megpróbáljuk telefonon elérni. Amennyiben kétszeri alkalommal fordul elő, hogy az óvoda zárásáig nem érkeznek meg a szülők, abban az esetben jelzéssel élünk a Gyermekjóléti Szolgálat felé.

 • Bölcsődés gyermeket csak 14 évet betöltött hozzátartozónak adjuk ki.

Az óvodás korú gyermekek a teljes nyitva tartás idejében jogosultak az óvodában tartózkodni.

Egyedül érkező illetve távozó gyermeket csak a szülő írásos kérésére engedünk el az óvodából.

A gyermek intézménybe való érkezése a szülő felelőssége, és hazainduláskor az óvodapedagógustól átvett gyermek biztonságáért is a szülő felel.

A gyermek jogai, kötelessége:

 • A gyermeknek joga, hogy az óvodában biztonságos és egészséges környezetben neveljék, életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki az óvodai-, bölcsődei napi rendet.

 • A gyermek személyiségét és emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet kell számára biztosítani, fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek nem vethető alá testi fenyítésnek.

 • A gyermek joga, hogy személyiségi jogait, cselekvési szabadságát és magánélethez való jogát az óvoda tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében.

 • A gyermek joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben, oktatásban részesüljön.

 • A gyermeknek joga, hogy adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesüljön, pedagógiai szakszolgálattól segítséget kapjon.

 • Az intézmény helyiségeit, játékait, eszközeit rendeltetésének megfelelően használja

 • Joga, hogy családja anyagi helyzetétől függően kedvezményes étkezésben részesüljön.

 • Joga, hogy rendszeres egészségügyi (bölcsőde) felügyeletben és ellátásban részesüljön.

 • Joga, hogy óvodai baleset esetén a felszíni hámsérülésen kívül, azonnal orvosi ellátásban részesüljön. Életkorához és fejlettségéhez megfelelő módon, tőle elvárható szinten igazodjon az óvoda szokás- és normarendszeréhez.

  • Életkori sajátosságának megfelelően, tőle elvárható módon óvja saját és társai testi épségét.

  • Életkori sajátosságának megfelelően közreműködjön saját környezetének a rendben tartásában, ünnepélyek megtartásában.

  • Egymás fejlődéséhez, művelődéséhez való jogát nem akadályozhatják. Az ennek érdekében kialakított szabályokat be kell tartaniuk.

A gyermek nem veszélyeztetheti saját és társai testi épségét.

Az óvoda vezetője államigazgatási eljárás megindítását kezdeményezi, ha a gyermek pszichológusi vizsgálaton való részvételének szükségességével a szülő nem ért egyet, a szülő gyermekével a vizsgálaton nem jelenik meg.

A gyermekekre vonatkozó védő – óvó intézkedések, egészségügyi szabályok

melyeket a gyermekeknek az óvodában történő tartózkodás során be kell tartaniuk:

Ezen a szabályok a nem óvodás testvérekre is vonatkoznak, betartását a szülők jelenlétében is elvárjuk Kérjük a szülőket a szabályok közös foganatosítására és betartatására:

Kérjük, hogy:

 • A gyermekek védelme érdekében a bejárati kapu zárának használata valamennyi dolgozó és szülő feladata.

 • A balesetek megelőzése érdekében kérjük, hogy gyermekeik ne viseljenek a mindennapokban ékszert, vagy olyan ruhadarabot (papucs), amely balesetveszélyes helyzeteket teremthet. A gyermekek ruházatát jellemezze praktikusság, kényelem. Az értékek behozatalának felelőssége a szülőé (ékszerek, ruhák stb.).

 • A gyermekek által viselt szemüveg állapotáért felelősséget nem tudunk vállalni.

 • Kérjük, hogy kerüljék a játékok, különösen az agresszivitásra ösztönző játékok behozatalát.

 • Az óvodába behozható tárgyak: az óvodai beilleszkedést, nyugodt pihenést segítő „alvós” plüss állatok, textília, mesés könyv.

Ha a gyermeket baleset éri, a vele foglalkozó óvodapedagógus, gondozónő kötelessége az elsősegélynyújtás, valamint szükség esetén az orvos -, továbbá a szülő haladéktalan értesítése.

A szülők, pedagógusok feladata a gyermekbalesetek megelőzésében

 • A szülő gyermekét átöltöztetés után az óvónőnek, kisgyermeknevelőnek adja át.

 • A gyermek egyedül nem jöhet az óvodába, még a kaputól sem.

 • Délutáni udvari élet esetén kérjük, hogy a szülő menjen oda a pedagógushoz, vegye át gyermekét, és csak ezután távozzanak el az óvodából.

 • Kérjük, a szülőket, hogy a balesetek elkerülése érdekében gyermekük átvétele után az óvoda udvarát játszótéri tevékenységre ne használják.

 • Kérjük a szülők munkahelyi és lakáscímét, valamint telefonszámát, annak változásait szíveskedjenek bejelenteni a csoportos óvodapedagógusoknak, hogy baleset, vagy betegség estén azonnal értesíteni tudjuk Önöket.

 • Baleset esetén Önökkel egy időben azonnal értesítjük az óvoda orvosát, vagy szükség szerint a mentőket.

Az intézmény épületén belül és kívül, a nyitvatartási időn belül, a gyermek átvételét követően a gyermek átadásáig a gyermekek felügyelete, balesetvédelme az óvodai dolgozók felelőssége (udvari játék, séta, kirándulás). Abban az esetben, ha a szülő jelen van, saját gyermeke biztonságáért a szülő a felelős (kirándulás, nyitvatartási időn túli rendezvény)

Szülők az óvodában

Együttműködés:

Annak érdekében, hogy gyermekeiket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, szükség van igazi együttműködésre, nyitottságra, és őszinteségre. Komolyabb probléma, konfliktus, vagy ellentét esetén mindenképpen keressék fel az óvodapedagógust, gondozónőt, illetve szükség szerint az intézményvezetőt és velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet. A szülőknek lehetőségük van rá – és mi pedagógusok igényeljük is -, hogy az intézményben folyó pedagógiai munka kialakításában a megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elő a közös gondolkodást. Kérjük. hogy a szülői értekezleten lehetőségük szerint minden esetben vegyenek részt. Az óvodánkban aktív Szülői Szervezet működik.

A szülők joga különösen, hogy:

 • megismerje az óvoda pedagógiai programját, házirendjét és SZMSZ-ét tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról, véleményezze azt

 • gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon,

 • gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét

 • kezdeményezze szülői szervezet vagy óvodaszék létrehozását, és annak munkájában, továbbá a szülői képviselők megválasztásában, mint választó, és mint megválasztható személy részt vegyen, és közreműködhet annak tevékenységében.

A gyermekeket ért sérelem, vagy kár esetén a szülők írásban vagy szóban panaszt tehetnek gyermekük óvodapedagógusának, vagy az intézmény vezetőjének. Az írásban benyújtott panaszra 30 napos határidőn belül írásban válaszolunk, a szóbelire azonnal, szóban reagálunk megfelelő segítséget nyújtva a szülőknek.

A szülő kötelessége, hogy:

 • Gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről és arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, továbbá megadjon ehhez minden tőle elvárható segítséget, együttműködve az óvodával-, bölcsődével, figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését,

 • Elősegítse gyermekének a közösségbe való beilleszkedését, az intézmény rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítatását,

 • Rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó kisgyermeknevelővel, óvodapedagógusokkal,

 • Biztosítsa gyermeke bölcsődei-, óvodai nevelésben való részvételét, gyermekének öt éves kortól tankötelezettségének teljesítését,

 • Megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítése érdekében,

 • gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá biztosítsa gyermekének az óvodapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét, ha a gyermekével foglalkozó óvodapedagógusok kezdeményezésére, a nevelőtestület erre javaslatot tesz. Ha az e bekezdésében foglalt kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a település jegyzője, ill. a kormányhivatal kötelezi a szülőt kötelezettségének betartására

 • Tiszteletben tartsa az Egységes Óvoda- Bölcsőde, Óvoda alkalmazottainak emberi méltóságát és jogait, tiszteletet tanúsítson irántuk.

E kötelességek megvalósítását segítő fórumaink:

 • Szülői értekezletek

 • Az óvónőkkel történő rövid, esetenkénti megbeszélés, problémafeltáró, elemző segítségadás

 • Családi beszélgetés: fogadóórák, családlátogatások

 • A gyermekek évi egy-két alkalommal történő értékelésének (erősségek és fejlesztendő területek) megbeszélése

Kérjük Önöket, hogy gyerekükkel kapcsolatos, esetleg magánjellegű beszélgetésekre az óvodapedagógusok figyelmét munkája közben hosszabb időre ne vonják el a gyerekcsoporttól, mert ez könnyen balesetet idézhet elő, és zavarhatja a nevelés folyamatát.

Gyermekükkel kapcsolatosan információt csak a saját óvodapedagógusaiktól, kisgyermeknevelőtől vagy az intézményvezetőtől kérjenek.

Helységek, berendezések használati rendje

Pedagógiai programunk küldetésének megfelelve munkánk fontos eleme a hozzánk járó gyermekek szüleinek, családtagjainak bevonása az óvoda életébe, illetve a szülők segítő támogatása nevelési és egyéb vonatkozásokban.

Beszoktatási időn túl, illetve nyílt napokon, közös rendezvényeken kívül a gyermekcsoportban – az óvodai élet zavartalansága érdekében – kérjük, ne tartózkodjanak testvérek, szülők. Igyekszünk közös eseményeknek is teret adni, amelyeken minden vendéget örömmel látunk.

A csoportszobákban szülők, vendégek, hozzátartozók csoportosan csak kizárólag az engedélyezett alkalmakkor tartózkodhatnak (pl. nyílt nap, ünnepélyek, fogadó órák, értekezletek stb.).

A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok

Lábadozó, még gyógyszert szedő gyermek nem jöhet óvodába, az óvónőnek, kisgyermeknevelőnek a nap folyamán gyógyszert beadni TILOS!

 • Az óvodában csak teljesen egészséges gyermekek tartózkodhatnak!

 • A gyermekek óvodába lépésekor – a jelentkezés során – a szülőnek tájékoztatást kell adnia gyermeke rejtett betegsége felől. Amennyiben ez később jut az érintett óvodapedagógus tudomására, élhetünk az orvosi, pszichológusi kivizsgálás indítványozásával.

 • Az óvodában megbetegedő lázas gyermeket a szülőnek az értesítéstől számított legrövidebb időn belül haza kell vinnie.

 • Gyógyszert az óvodába nem hozhatnak. Krónikus betegség esetén gyógyszereket természeten bevesszük, használatáról tájékozódunk.

 • Lázas, beteg, megfázott, gyógyszert fogyasztó, lábadozó gyermeket a saját, és óvodástársai egészségének védelmében nem vehetünk be. Ilyen esetben az óvodapedagógus, kisgyermeknevelő kötelessége a gyermek átvételének megtagadása.

 • Betegség után az óvodapedagógus, kisgyermeknevelő csak orvosi igazolással együtt veheti át a gyógyult gyermeket.

 • Fertőző gyermekbetegség esetén, az intézményt azonnal értesíteni kell a további megbetegedések elkerülése érdekében szükséges preventív intézkedések miatt

Kérjük a Szülőket, hogy mellőzzék a gyermek egyéni étkeztetését otthonról hozott édességgel, élelmiszerrel, üdítőkkel az óvoda területén. Nem etikus a többi gyermekkel szemben, ha a gyermek az óvoda területén otthonról hozott élelmiszert (csokoládé, cukor, stb.) fogyaszt. Kérjük, gyermekük biztonsága érdekében, a rágógumi használatának mellőzését!

A gyermekek étkeztetése az óvodában

Étkezések lemondása

Hiányzás esetén az étkezés lemondása az aktuális nap 800 óráig, telefonon, vagy személyesen lehetséges.

A díjkedvezményre jogosult szülőnek is le kell mondania az étkezést a gyermek hiányzása esetén.

Be nem jelentett hiányzás esetén a térítési díj jóváírására nincs módunk.

Ha a gyermek napközben lebetegszik, azon a napon az étel elvihető 12 – 13 óra között.

Egyéb rendelkezések

 • A tálalóban és mosdóhelyiségekben - egészségügyi szempontból - csak az intézmény dolgozói tartózkodhatnak! Intézményünk az ebéd idejére zárva tart 12:45-ig.

 • Az óvoda épületében és azon kívül 5 méter távolságban dohányozni tilos!

 • Reklám jellegű anyagok (csak az intézmény profiljával kapcsolatos) elhelyezését az intézményvezető engedélyezheti.


 


 


 


 


 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

redele1@citromail.hu

(Kissné Redele Mária, 2009.01.29 19:12)

Kedves Attila!Köszönöm kollégáim nevében is az elismerő szavakat. Örülök, hogy ellátogatott hozzánk! :)
Igyekszünk minél többet megmutatni magunkból, s a szülői elvárásoknak is megfelelni.

arago2007@gmail.com

(Rago Attila, 2009.01.29 18:19)

Gratulalok, kituno kezdemenyezes tartani a lepest a korral es az ovodat erinto kerdeseket egy honlapon kozze tenni!